Dlouhodobými cíli naší společnosti jsou udržitelnost a spokojenost zaměstnanců. Proto ve zprávě týkající se výhledů a vizí Reynaers Group nesmí ani jeden z faktorů chybět. Zároveň jsme se zavázali stát se důvěryhodným partnerem pro každého, kdo chce stavět udržitelným způsobem.

Přispějeme k udržitelnějším budovám

V Reynaers se snažíme vytvářet hodnoty a produkty, které jsou nadčasové a drží krok s nejnovějšími technologiemi. Jinak tomu není ani v případě našeho přístupu k udržitelnosti budov a domácností. Této agendě se věnuje Danny Geysels, Research & Engineering manager a autor jednoho z našich pilířů udržitelnosti s názvem „Sustainable Buildings“, který byl nedávno publikován v rámci naší zprávy o udržitelnosti „Reynaers Act“. 

Udržitelnost budov je tématem naší společnosti již delší dobu. Posun směrem k udržitelným tématům urychluje hledání efektivních řešení v oblastech pasivní a aktivní energetické hospodárnosti, zodpovědného výběru materiálů a způsobů úspory energie během samotné výroby.
Mnoho hliníkových systémů Reynaers nese označení udržitelnosti. Jedná se například o označení Passive House nebo Minergie, což jsou značky indikující vynikající účinnost ve vztahu k energetické úspoře. „Neustále obnovujeme certifikáty a rozšiřujeme naši nabídku o  ještě více certifikovaných produktů,” dodává Danny. Za zmínku stojí například fasádní řešení ConceptWall 50, které nedávno získalo označení Passive House a stalo se tak nejlepší volbou v tomto segmentu. A tím rozhodně nekončíme! Reynaers v současnosti podniká další kroky k certifikaci dveří MasterLine 10.

Přispějeme vývojem cirkulárních výrobků

Udržitelnost platí i pro využívané materiály, neboť výrobky z nich naplňují princip „Cradle to Cradle“, tedy že suroviny cirkulují v nekonečném výrobním cyklu bez významné odpadové složky. Tuto agendu má na starost Marijke Rymenants, která je expertkou na udržitelnost v Reynaers Group již od roku 2013 a proto oblast cirkularity materiálů zaštiťuje

Co takové principy v praxi znamenají? „Přijetí cirkulární produktové strategie znamená, že vytváříme systém, který si uchovává svou hodnotu během celého životního cyklu,“ vysvětluje Marijke. Aby Reynaers Group mohla i do budoucích let nabízet široké spektrum vysoce kvalitních udržitelných produktů, řešíme oblast cirkularity na několika úrovních. Konkrétně se jedná o úroveň produktovou, materiální a datovou.

Snažíme se vytvářet produkty, které zohledňují efektivní procesy na konci jejich životnosti, což znamená například snadnou demontáž, maximalizaci opětovného využití nebo recyklace. Taktéž samotné materiály použité v našich produktech vybíráme s ohledem na tento cíl. Vyhýbáme se proto prvkům komplikující proces recyklace, ale také potenciálně zdravotně nebezpečným látkám. A v poslední řadě je třeba zmínit také způsob, jakým komunikujeme udržitelná data. Jednotlivé produktové pasporty obsahují všechny relevantní informace, jako je materiálové složení, udržitelné vlastnosti, pokyny k demontáži a další informace. 

Přispějeme snížením naší ekologické stopy

Bedlivě sledujeme a optimalizujeme dopady naší výroby s důrazem na minimalizaci ekologické stopy. Naše strategie se zabývá rovněž emisemi navázanými na naše výrobní procesy a nákupní chování, které tvoří až 97 % celkového dopadu Reynaers Group na životní prostředí. „Navázáním udržitelných partnerství dosáhneme našeho cíle snížit tyto nepřímé uhlíkové emise o 55 % a to do roku 2030,“ říká Guillaume Nijdam, náš Business Partner Operations, řešící udržitelnost provozu.

Udržitelnost se promítá do celého výrobního procesu, který zahrnuje nákup, logistiku nebo následnou správu zařízení. A jaké konkrétní kroky podnikneme? Chceme vybírat výhradně dodavatele „zelené oceli“, nakupovat recyklovaný a nízkouhlíkový hliník a používat recyklované polyamidové izolační lišty, abychom co nejvíce omezili negativní dopady výroby na životní prostředí. 

Abychom stvrdili svůj závazek k lepší budoucnosti, připojila se Reynaers Group k iniciativě Science Based Target (SBTi) a stanovila si vědecky podložené emisní cíle. „V důsledku toho přijímáme taktická celopodniková opatření, která mají významný dopad.“, dodává Guillaume.

Chceme být pečující firmou

Často opomíjeným tématem ve vztahu k udržitelnosti firem je oblast HR. Reynaers Group vnímá jako svou povinnost vytvářet atraktivní a motivující pracovní prostředí, které umožňuje celoživotní zaměstnatelnost. To je důvod, proč Reynaers Group podporuje osobní růst všech zaměstnanců pomocí různých obecných i na míru šitých nástrojů a služeb. 

Christel Van Bortel, vedoucí lidských zdrojů v Reynaers Group, se snaží proto přijímat taková rozhodnutí, která plně podporují hlavní stavební kámen společnosti: naše zaměstnance. Součástí její práce je naplňovat hodnoty celosvětově udržitelné HR politiky, která se zaměřuje na celoživotní zaměstnatelnost.  
A jak se v Reynaers snažíme přistupovat k osobnímu růstu?„Nabízíme široký výběr školení a kurzů, které pomáhají zlepšovat dovednosti a rozvíjet osobnost zaměstnance. Bavíme se například o technických kurzech montáží a údržbě produktů, ale také jazykových kurzech nebo workshopech o emoční inteligenci. Společně s našimi zaměstnanci se snažíme najít na míru šitá řešení, která jim pomáhají posunout se vpřed,“ říká Christel.

Reynaers Act